English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 


:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
טנרטניאו םיבשחמ

תינכתה תשיפת __
תודוסיה תיינקה __
הקיסומ םע הדובע __
תישיא הדובע __
טנרטניאב רתא __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
הקיסומ םע םישגפמ
םודק ירבע לבנ
:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

הקיסומ םע םישגפמ
טנרטניאו םיבשחמ

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_


 

תישיא הדובע _

:יללכ_
.ונלש הדבועה תביבסב תויונמוימ םינקמ תינכתה יכלהמ_
טנרטניאו םיבשחמ הקיסומ םע םישגפמ" :תינכתה לש הדבועה ילכ_
;טנרטניאב הדובע ,תונכות לש בוליש ,תונכותה ,בשחמה םה_
.ריצקת תביתכ ,םנוניס ,ונשפיח םתוא עדימה תורוקמל העגה_
תרכה םכרדו תונכותה תועצמאב - הקיסומב םימוחת רפסמ תרכה_
,םיגשומ המכ :לשמל ,יחטש ןפואב רתוי םיללוכ הקיסומ ימוחת_
...המודכו םיניחלמ רפסמ ,תונונגס המכ לש העימש_
הקימעמ הדובע ןיכהל םייסיסבה םילכה תא דימלתל םינתונ ולא לכ_
רחבי וב אשונב עדימה תגשהל ךרדה תא יוטיב ידיל איבהל לכוי הב רתוי_
םויסב שיגי התוא תישיא הדובעל עדימה לש ושוביגו רבטצמה עדימב לופיטה_
.תינכתה_

:המגודל םיאשונ רפסמ_
:םיירקיע םינווכ ינש עיצהל לכונ_
:םילילצב קוסיע אוה דחא ןוויכ_
:לשמל ,תוריציה לש םיוותה ביבס היהת םתדובע וב םוחת רוחבל םידימלתה ולכוי ןאכ_
(םירצק םיקרפ השולש תוחפל תב) בשחמה תועצמאב תימצע הריצי לש הביתכ_
.הקיסומה יצבק בוליש ךות ןיחלמ לש תוריצי לש חותינ וא_
.דימלתה רביח םתוא בצק ימקרמ תגצהו םיבצקמב לופיט_
.תויוושכע תוקהל יריש לש חותינ וא_

:היצמרופניאה ףוסיא לש םוחתל רתוי רושק ינש ןווכ_
תוחפו טסקטב רתוי וקסעי םינכתה ןאכ ,הקיסומה םוחתב ויהי ןאכ ףוסאנש םירמוחה_
:לשמל ,םמצע םילילצב_
(... סמהרב ,ןבוהטב ,טרצומ ,ךאב)...לש הקיסומה_
(...םירשעה האמה ,תיסאלקה הפוקתה ,קורבה תפוקת) הקיסומב תונונגס_
(... סנארט ,קור ,ז'ג ,זולב) הלק הקיסומ לש תונונגס_

ואבייש תונויערל םיחותפ היהנו ליעלש תומגמה ינש ןיב בלשמה (ישילש) ןווכ עיצהל לכונ_
.םמצע םידימלתה ןמ_

.םירתא תיינב :ארקנש םוחתה אוה םיבר םידימלת ןיינעל לוכיש ףסונ ןווכ_
וב םוחתכ ותוא םג עיצהל ןתינ הז םוחתב םידימלת רפסמ לש תוניינעתה היהתו הדימב_
.אבה ףדל היינפה האר .תודובע ןיכהל ולכוי םידימלתה_

טנרטניאב רתא :אבה ףדל

_

...תילארשי הרטיג הצור

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל