English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 


:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
טנרטניאו םיבשחמ

תינכתה תשיפת __
תודוסיה תיינקה __
הקיסומ םע הדובע __
תישיא הדובע __
טנרטניאב רתא __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
הקיסומ םע םישגפמ
םודק ירבע לבנ
:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

home תיבה ףדל
רתאה תפמל

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

הקיסומ םע םישגפמ
טנרטניאו םיבשחמ

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_תודוסיה תיינקה___
יסיסב עדיב ךרוצ שי תינכתה תורטמ עוציב ךרוצל_
םיגשומהו בשחמ םע הדובע לש תויסיסב תויונמוימו_
.בשחמ םע הדובעב םיכורכה_
םיצבק םיקיתעמ ךיא ,הירפס תתו הירפס םיחתופ ךיא_
תוקתעה ,תודובע תרימשל הירפס ,הנכות תנקתה ,הירפסל_
...דועו תודובעה לש יוביג ,דוסי תוכירע ,תוריזג ,תוקיחמ_
םידימלתה תא הרצקב דמלנש ךכב תינכתה תא חתפנ ונא ,רמולכ_
םיעקתנ דימת המ םושמש רתויב תוידוסי תודוקפ המכ ליעפהל_
...הרומל םיארוקו םהב_
.הקיפרגב תחאו ,הקיסומב םייתש ,תונכות שולשל רובענ ךשמהב_
:תיפיצפס רתוי הלעפה דמלנ ןאכ_
(midi) ידימ יצבק תיכרעב קוסעת הקיסומב תחא תינכות_
.םיבצקמהו ,םיוותה תביתכ םוחתב קוסעת היינשהו_
חיטבהל תנמ לע תאז הקיפרגב קוסעת תישילשה תינכתה_
.טעמכ הדובע לכב תשקבתמ הלועפ טסקט בולישו הקיפרגב תיסיסב הטילש_
.הריעז היצמינא לשמל םילשהל תולוכיש תונטק רזע תונכות המכ ויהי ףסונב_

םירושקה םיפד רפסמ בצענו הנבנ ףאו רתא תיינבב תורושקה תונכות רפסמ ףיסונ ךשמהב_
.דימלתה רחבי ותוא ילקיסומ אשונב_
תרשפאמה הטילשל עיגהל שי םהב תויסיסב תולועפ לש בחר ןווגמ תוללוכ ולאה תולועפה לכ_
.םינכתל יוטיב תתל תנמ לע הפוצר הדובע_

הדובעה תטיש_
:םיבלש רפסממ תבכרומ היהת תודוסיה תיינקה בלשב הרושקה הלועפ לכ_
.הרומה ידי לע המגדהו רבסה ,ןויד (1_
יתדוקנ עוציבב םידימלתה לש תוסנתה (2_
.הדובע יפדב ןתניתש - תיבלש בר הדובעב ןיינעה בוליש (3_

,ךאב .ס .י :לשמל ,אוהש לכ ןיחלמ לש הנומת טנרטניאה ןמ "דירוהל" הצרנ רשאכ ,לשמל_
תדלקמ ילכ וא רתנספ תנומת רתאל ,הזל ףסונב ,רתנספל ויתוריצי לע בותכ רמוח שפחל ןכ ומכ_
רתנספל ךאב לש םיינש וא הריצי ליכמה (midi) הקיסומ ץבוק בלשל זאו ,ךאב לש הפוקתהמ ןמ_
םילילמתה דבעמב דבענ התוא תחא הדובעל ונפסאש היצמרופניאה לכ תא דגאל שגינ ,התע_
.בתוכ אוה ותוא קרפ ףיסוהל דימלתה לע רשאכ "דרוו"_
דירוה םתוא םיעטק המכל הנזאה ךמס לע רתנספל םיעטקה לש םינויפא תויהל לוכי הזכ קרפ_
.ותנבה יפלו ארק דימלתהש רמוחה ךמס לע היהת הביתכה ,טנרטניאה ןמ דימלתה עמשו_

הקיסומ םע הדובע :אבה ףדל

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל