English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"הקיסומ םע םישגפמ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תוטרופמ תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
ןגננש תוריציה __
םירומו רפס יתב __

:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םודק ירבע לבנ
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

                רתאה תפמ  
         תיבה ףדל     
  Go to Videos...     
  See our Videos...      
   

 


:תוטרופמ תורטמ _

הקיסומה םוחתב תויתריצי חותיפ _
,והש לכ רתימ ילכ לש םגד ןונכת :הלא ןוגכ םיעצמאב השעיי_
,רותלא ,תושקה לומ םיבצקמ בוליש ,וינווגו לילצ תקפה_
.טרצנוק ,הרישו םינוש הניגנ ילכ בוליש ,םיריעז םיעטק תנחלה_
_
םתנבהו הקיסומב םיגשומ תרכה _
?הדוהתה תבית לש הדיקפת המ ?לילצ הז המ ?הקיסומ יהמ_
?םילכה ןיב הרטיגהו תילארשי הרטיגה לש םמוקימ המ ?םייבצק םיכרע םה המ_
?אתווצב םינגנמ רשאכ םיביצמ םיללכ וליא_
?חרזמב הקיסומה תשיפת יהמ_
.םתנבהל םאתהב םידימלתה תניגנ ךות היצקודניאה ךרדב וגצוי תורדגהה_

תישיא ןיב תרושקת תריצי _
בלשל םידימלתל רשפאמה שדח בצמ תרצוי אתווצב הניגנה_
.תיתרומזת הניגנבש םיאנתה םויק ךות םתניגנ תא_

הידי לע ועבקנש יפכ "הצובקה ימכסה"ל תייצלו עמשיהל שי ,התע_
.תרומזתה וא בכרהה תניגנב תובוט תואצות גישהל תנמ לע_

 

תויתרבחו תוישיא תורטמ _
.הניגנה תלוכי םודיק תובקעב ימצעה יומידה תא רפשל_
.הקיסומב םהיתויטנלו םתלוכיל םידימלתה תועדומ תא דדחל_
.תופתושמ תומישמ עוציב תובקעב התיכב יתרבחה בצמה תא רפשל_
.הניגנ תועצמאב תישיא ןיב תרושקת דדועל_

   _

תויונמוימ תיינקה _
.הניגנה ילכ תיינבב עוציבהו ןונכתה תלוכי תא רפשל_
.ןזוא - די - ןיע (רשק) היצנידרואוקה תא רפשל_
.םינמיסה בתכ תא אורקל תלוכי תונקהל_
.הבוגתה ןמז תא רצקלו תישיאה הקירוטומה תא רפשל_

דוסי תוחנהו תורטמ :ףדל הרזח

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל