English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"הקיסומ םע םישגפמ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
ןגננש תוריציה __
םירומו רפס יתב __

:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םודק ירבע לבנ
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
ןגו 'א ...םיריעצל     

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

        רתאה תפמ
         תיבה ףדל
   
          

 


__ םינמיסה בתכ flow3.jpg (1436 bytes)_
.תילארשי הרטיגה לש םיוותה בתכ אוה םינמיסה בתכ_
רוכזל דימלתה הצור התוא הניגנל ןורתפ תתל ודיקפת_
!דחיב הניגנ רשפאלו_

    Left hand_

דימלתהש ,ךכב אוה הז בלשב םינמיסה בתכ לש ןורתיה_
:תיתוזח השחמה רמולכ ,ןכיהו חינהל וילע עבצא הזיא האור_
לילצה ךשמ תא קר םינייצמה םיוות וילע ,וקכ טטרושמ רתימה_
וזיא ןייצמה ןטק רפסמ ות לכ דילו (תינימשו עבר ,יצח ,םלש)_
.םילילצה יכשמ לש לוגרתו דומילב ךרוצ שי .רתימה לע ץחלת עבצא_
תועבצאה ירפסמ תא םידימלתל םינמסמ ונא תילארשי הרטיגה ראווצ לע_
ןכיה דימלתה עדוי ךכו .4 דע 1'סמ עבצאמ :הנושאר היציזופב_
שקבתמה ןבומב קויד וניא אוה ןאכ גשומה קוידה ,עבצאה תא ביצהל_
םידימלתה תניגנב ןוט עברכ לש חוורמ םייק אלא ,תיברעמה הקיסומב_
(חרזמב הקיסומה תשיפת יפל) תיתרומזתה הניגנה תא רישעמש רבד_

 Your left hand's position

ןיבל לילצה ןיב רשק תקפסמה תמכסומ הפש ונל שיש ךכב איה םירפסמה בתכ תטיש לש הנורתי_
םהב םיוותמ לידבהל ,רצק ןמז קרפב תיסחי דחיב ןגנל םילוכי ונא ןכלו ילכה לע יזיפה ומוקימ_
.הניגנה ילכ לע ומוקימ ןיבל ותה ןיב (ילאוזיו) יתוזח רשק ןיא_
איה ונלש הרטמה וז תינכתב ךא ההובג המרב ןגנל םיצור רשאכ לבגומ םינמיסה בתכ ,תמא_
םינמיסה בתכ ןכלו - תיסחי רצק ןמז קרפ ךות תיתרומזת הניגנל םידימלתה לכ תא איבהל_
.רתויב םיאתמה אוה_
רקיעב ןורתפ תתל אבש םינמיסה בתכ אלל םג םנגנל ולכוי העימש יפל םיריש ונגניש םידימלת_
.תיתרומזת הניגנל_

 Go to Videos...     
  See our Videos...      

Sh.... readiing notes..._

ןגננש תוריציה :אבה ףדל

...תילארשי הרטיג הצור

 

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל