English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"הקיסומ םע םישגפמ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ 
:בהבהמה ףדב ךניה 
?הז המ __
דוסי תוחנהו תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
ןגננש תוריציה __
םירומו רפס יתב __

:הז ףגאב תופסונ תוינכתל 
םודק ירבע לבנ  
םיבשחמו הקיסומ  
הקיסומ םוי  
הריעזה הרטיגה  
ןגו 'א ...םיריעצל   

:םיפסונ םיפגאל 
הרטיג ןגנל  
הרטיגל יתוריצי  
הרטיגל וידוטס  

     רתאה תפמ  
  תיבה ףדל      
Go to Videos...     
See our Videos...      
 

 

 

דוסי תוחנהו תורטמ _
םידימלתה לש םישגפמה םהב תורשפאו עקר רוציל איה לעה תרטמ_
.הקיסומל הבהא ףאו הביח ,הכרעהל וחתפתי הקיסומה יאשונ םע_
____________________________
go.gif (236 bytes) תוטרופמ תורטמ :הבחרהל____  _

דוסי תוחנה_
:תינכתה תנווכמ םהילא תודוסי ינשב עגונ "הקיסומ םע םישגפמ" :תינכתה םש_
.הבכשה ,התיכה ,גוחה :תיתרבח תרגסמ ךותב םייתייווח - םישגפמ_
.הקיסומב ויהי םינכתה ולא םישגפמב (ב_
,זכרמב הנבש ילכהו דימלתה תדמעה םע דחיב ל"נה תודוסיה ינש_
."הקיסומ םע םישגפמ" :תינכתה תודוסי תא םיווהמ_

ישגר רשק רצוי היינבה ירמוח םע םידימלתה לש יעצמא יתלבה עגמה_
.הנבנש ילכל ה/דימלתה ןיב_
לש ךילהתל סנכיהל םידימלתה לש תונוכנלו ןוצרל סיסבה אוה הז רשק_
:ומכ ,הקיסומב דוסי ימוחת רפסמ ריכהלו חתפיהל ותועצמאבו ,הניגנ דומיל_
,םאקאמ ,יוול ,ידולמ וק ,רתימה ילכ הנבמב תונורקע ,הניגנה ילכ תוצובק_
.דועו אתווצב הניגנ ,בצקמו בצק ,רותלא ,יוקיח ,םלוס_

תינכתה לש דעיה_
,דעיל עיגהל תנמ לע .תינכתה לש יזכרמה דעיה םה םיילקיסומה םינכתב הריציהו קוסיעה_
:עדיה םוחתב ליבקמ בלש ןיעטמ ישעמ בלש לכש ךכ היונב תינכתה_
.רתימה תחיתמו הדוהתה תבית תיינבל ליבקמב םייקתת רתימהו לילצה תונורקע תנבה ,לשמל_
.הניגנ דומילל הדותמ תעצה רמולכ "ןגנל דמלנ דציכ" :הלאשה תא ןוידל הלעמ ילכה תיינב םויס_
_
.הקיסומב הנושאר תישעמ תוסנתה וז תינכת היהת םיבר םידימלת רובע_
הקיסומה ימוחתב ותלוכיו ותבהא ,ותייטנ יבגל ימצע בושמ לבקל דימלתה לכוי תינכתה תרזעב_
םידימלתה תעדותב רכזייו החלצהב רתכוי הז ןויסינש חיטבהל םיצור ונא_
.םיחלצומ היווחו ןויסנכ_


Lets Puzzle it...

 

_

 

תינכתה יבלש :אבה ףדל

...תילארשי הרטיג הצור  

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל