English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"הקיסומ םע םישגפמ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
ןגננש תוריציה __
םירומו רפס יתב __

:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םודק ירבע לבנ
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
ןגו 'א ...םיריעצל     

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

     רתאה תפמ  
  תיבה ףדל      
Go to Videos...     
See our Videos...      
 

 

 

תינכתה יבלש     Our comedian ...Help!!!_

:םיבלש העברא "הקיסומ םע םישגפמ" תינכתל_
.תילארשי הרטיגה איה תילארשיה הרטיגה - ישיא הניגנ ילכ תיינב .א_
(תיתצובק הארוהב) תישיאה המרב הניגנה תודוסי דומיל .ב_
.םינגנ ןיב תרושקת - םיבכרהב הניגנ .ג_
.םויסה טרצנוק :עפומהו עפומה תנכה ,תיתרומזת הניגנ .ד_

:רמולכ ,וירחאלש בלשה תא ןיעטמ בלש לכש ךכ םייונב םיבלשה_
לולצהו אלמה ולילצמ םידימלתה ועתפוי ,תילארשי הרטיגה תיינב םויס םע_
וב בלש שקבתי ,יסיסבהו ינושארה הניגנ דומיל רחאל ,ןגנל וצריו_
'וכו ...דחיב םידימלתה ונגני_

               

:םיבלשה טוריפ_
.תילארשי הרטיגה איה תילארשיה הרטיגה - ישיא הניגנ ילכ תיינב :ןושאר בלש _
,סג םידבועמו תודימל םיכותח ,שארמ םינכומ םיירלודומ ץע יקלחמ בכרומ ישיאה הניגנה ילכ_
.םירמגומ הניגנ ילכל הגרדהב םתוא וניקתיו םיקלחה תא ודבעי םידימלתה_
ךות בלש רחא בלש ,דחיב וב םימדקתמ התיכה ידימלת לכו תרקובמ איה הנקתהה תכאלמ_
:הנשמ יבלש השולש םימייקתמ היינבב בלש לכב .הרומה תכרדהב תימצע הדובע_
.יחכונה רועישב עצבנ ותוא היינבה בלש תנבהו ןויד .א_
.המאתהו ףויש ,הנכהל םירמסמ תציענ ,ןומיס :לשמל ,בלשה תנכה .ב_
(םידמצב) םירמסמו קבדב םיקלחה תקבדה :לשמל , הנקתהה עוציב .ג_
ץעה תוחול תא םידימלתה םיכפוה םכלהמב ,השולש דע םיישדוח ךשמנ ישיאה ילכה תיינב ךלהמ_
,ראווצה תנקתה ,הדוהתה תבית תיינב ךלהמב .המשנו לילצ ילעב םייתימא םילכל םיירלודומה_
.הנבש ילכל דימלתה רשקנ ,קבדהו ץעה חיר םע דחיבו רתימה תלחשהו ,ןוויכה חתפמ ,םירשגה_
.ינש בלשל וליבויש הניגנה תונויסינל דימ דימלתה סנכיי ,ולש הרטיגה לש לילצה יוליג םע_
תילארשי הרטיגה ,תילארשיה הרטיגה :הבחרהל _            ____________________________________

(תיתצובק הארוהב) תישיאה המרב הניגנה תודוסי דומיל :ינש בלש _
תיסיסב הניגנ תלוכיל םידימלתה תא איבהל לכונ וכרד רתויב בושח הניגנה תודוסי דומיל בלש_
.הקיסומה לש התוהמ וז ירהש - לילצהו ילכה תועצמאב יוטיבל םמצע תא איבהל ולכויש ךכ_
םיווק ןגנל לכוי אוה המויסבש הצובקה ךותב תישיא הרשכה ןיעמ רובעי דימלתה השעמל_
סיסב הנבתו תיעוצקמ היהת ילכה תארוהש תובישח שי .הנושאר היציזופב םיטושפ םיידולמ_
.דיתעב ינטרפ ןפואב דומלל וכישמי םידימלתה ןמ קלחש םיפצמ ונא ירהש ,דימלתל ןוכנו יארחא_
די עבצא לכ תלעפה ,םיידיה תבצה ,ילכה תזיחא :םה הזה בלשב םירומה ודמלי םתוא םימוחתה_
.םינמיסה בתכו ,םייבצק םיכרע ,םיידיה בוליש ,טרפמ ילבו םע הניגנ ,דרפנב (םיינמיל) לאמש_
וליחתיו ,ומיגדי ,םהירבחל ונפי םה םיריעז םינחל המכ ןגנל םיעדוי םידימלתהש רחאל ,התע_
...דחיב ןגנל םינושאר תונויסינב_
_
.םינגנ ןיב תרושקת - םיבכרהב הניגנ :ישילש בלש _
רשקתי דימלתה וב בלשל ומצעל ןגנל דמולו ומצעל הנוב דימלתה וב בלשמ םירבוע ונא הז בלשב_
םיליחתמ ךיא :ומכ תוילאנב תומכסה המכ םכסל ךרוצ יהי ךכ םשל ,םילילצה תרזעב וירבח םע_
?םינגנמ המ ...ללכבו ,קזח יתמו שלח ןגנל יתמ ?ליחתהל בצק הזיאב םיעבוק ךיא ?דחיב_
הדובע בלשנ ,תושלשב ךשמהב ,םידמצב ןגננו רשקתנ הליחת ,הז בלשב ולא םימוחתב קוסענ ונא_
,ןונקב הניגנ (ןוסינואב) דחיב הניגנ לגרתנו הנבנ (הקוברד ומכ עמשנ) ילכה בג לע השקה םע_
...הריש םע הניגנ ,קביילפ םע הניגנ ,םינוש תונונגסב הניגנ ,הריעז הנחלה ,םייוקיח ,הצובקב רותלא_
...תינכתה תא םייסמהו יעיברה בלשל ורישכיו וליבוי ולא לכ_
  


Lets Puzzle it...

םיבוציע

    

_

.םויסה טרצנוק :עפומהו עפומה תנכה ,תיתרומזת הניגנ :יעיבר בלש _
הניגנה לש תונורקעה תא ול ףיסונו הכ דע רבטצהש עדיה לכ תא דגאנו בלשנ הז בלשב_
הזיא דחיב טילחנו ןודנ ,הליעי הדובע ורשפאיש תוגהנתה יללכ המכ עבקנ .תיתרומזתה_
...דוקיר ףאו הריש ,השקה ילכ בלשנ ,םויסה טרצנוק ןגננ תוריצי_
תוריציה לע הגרדהבו םידדוב םיעטק לעו םידיקפתה לע הליחת :תורזח םייקנ עפומה תארקל_
לש תללוכה תוירחאה תא שיגדנ ןכ ומכ ףצר תורזח רפסמ םייקנ עפומה תארקל .ןתומלשב_
.עפומה יבגל םידימלתה_
םיינש וא עטק ,םידימלת רפסמ ורביח םתוא ולוס הניגנ יעטק :לולכל לוכי טרצנוקה_
יתרומזת עטק (תינכתה לש הבוחה ראוטרפרמ) יחרזמ ןחל (השימח דע השולש) םינגנ בכרה לש_
.תרומזת יוולב םיריש רפסמ ,הרומה ידי לע תרומזתל דבועו דימלת ידי לע ןחלוה אשונהש_
.םירוהל ברעבו רפסה תיב לש תוכומנה תותיכל רקובב ,לשמל ,םיטרצנוק ינש םייקל ןתינ_
_
!ותיבל ,הנבש ילכה תא דימלת לכ לבקמ תינכתה םויס םע_

םינמיסה בתכ :אבה ףדל

Orchestral workshop_