English... CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"הקיסומ םע םישגפמ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
ןגננש תוריציה __
םירומו רפס יתב __

:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םודק ירבע לבנ
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי
הריעזה הרטיגה
ןגו 'א ...םיריעצל     

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

        רתאה תפמ  
         תיבה ףדל     
  Go to Videos...     
       See our Videos...      
          

 


ןגננש תוריציה_
הניגנה תודוסי :תינכתה לש ינשה בלשה רחאל_
היציזופב םילילצ רפסמ בטיה קיפהל דימלת לכ עדי_
ןהו תינטנופס ןה היהת םילילצה תקפה .הנושאר_
:המגודל .םינמיסה בתכ יפל_
.בהל .נ לש Oriental טרצומ תאמ סנולופ ABCD יממע עטק_

Two strings Rabbab_

:תובר תויורשפא ונל תנתונ םינמיסה בתכ יפל הניגנה_
ולוס יעטק תניגנ .א_
.דחיב ,םיידולמ םיווק תניגנ .ב_
(תולוק ינש לע ץלמומ ךא רתוי רשפא) תולוק ינשב הניגנ .ד_
.תילארשי הרטיג ןלוסו (יוול) תיתרומזת הנגינ .ה_
ריש וא הניגנמ יוול .ו_
(הקוברדל המוד) תילארשי הרטיגה בג לע השקהו הניגנ לש בוליש .ז_
(ברעמ חרזמ לש בוליש ,ןאכ) םיתילארשי הרטיג םע ןגונמ יברעמ עטק .ח_
(playback) קביילפ םע הניגנ .ט_
םיקפסמו םינגנמ ונא ותוא בותכ רמוחכ םג ולאה םיעטקה לכ תא ונל שי_
...תילארשי הרטיגב ןגנל :ב דוע ,תינכתה תויומלתשהב_

 

?םיליחתמ המ םע_
(רותלא) תינאטנופס ןה ןגנל ולכוי םימלתהש ךכמ ליחתהל שי_
.הניגנה לש תינכטה תלוכיה תא רפשל םג הגרדהבו םינמיסה בתכ יפל דחיב ןהו_
תויהלו תובית עברא דע םייתש ןב טפשמ תוגוזב ןיכהל םידימלתה ןמ שקבנ:המגודל_
לע תאז המלש תרומזתל דבעל לכונ םיינש וא טפשמ .םימעפ 4 ףצרב ותוא ןגנל םילגוסמ_
.המלש (הרוצ) הנבמ וביבס שיבלנו ןיערג ןיעמ ןחלוהש טפשמב הארנש ךכ ידי_
:תארקנ (הבוח תריצי) תוינכתה לכב םידימלתה םינגנמ התוא תוריציה תחא המגודל_
:הז אוה הלש אשונה .תיחרזמ המיענ_

:הרוצ וילע שיבלנ התע_
םע דחיב םלוכ ופרצי התאו וילא ףרטצי ינש דימלת ,אשונה תניגנב ליחתמ דדוב דימלת_
עטקל דימ סנכינ התעו ולומרטב םייתסי הזה עטקה (הרומה ידי לע ןגונתש) ולוס תניגנ_
,ולומרטה םייתסי אוה םגו םייוקיחמ יונב היהי הז עטק ,ילכה בג לע עצבתמה תושקה_
םיפרטצמ התע ,וילא ףרצמ ינשה דימלתה אשונה םע בוש חתפש דימלתה סנכנ התע_
.תוקד - 5, 6 כ ךשמנש עטק והז ,םויסל דע ןלוסה תניגנ םע םידימלתה ראש וילא_

.יפואו בצק ול שיש (תובית 4 דע) אשונ לכ לע שיבלהל ןתינ וזכ הרוצ_
שוח לעב תויהל הרומה לעש ןבומכ ,םיבר םידימלת לש תובר תוריצי ןגנל ןתינ ךכ השעמל_
.רותלאל_
Orchestral workshop_

:לשמל ?םויסה עפומב ןגנל ןתינ המ_
.םידימלתה ידי לע ונחלוהש ולוס םיעטק ינש .1_
.תושקה בלשמה ,םידימלת העברא וא השולש ןב בכרהל עטק .2_
.(הבוח עטק) תיחרזמ המיענ .3_
.םידימלת וניחלה םהלש אשונה תאש םייתרומזת םיעטק ינש .4_
.תיחרזמ המיענ לש תנוכתמה יפל םתוא תנגנמ תרומזתהו_
(םיתילארשי הרטיגה דיקפת לש הטשפהו דובעב רוזעל לכונ) םיריש רפסמ לש יוול .5_
.ףצר תורזח םייקל תובישח שי םויסה טרצנוק תארקל_
,רפסה תיב ידימלתל ,רקובב ןושארה :םיטרצנוק ינש םייקל ןתינ_
.םיחאהו םירוהה ינפב העפוה ,צ"החא ינשהו_

םירומו רפס יתב :אבה ףדל

...תילארשי הרטיג הצור

 

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל