English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ  ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

:תוינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"הקיסומ םע םישגפמ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תילארשי הרטיגה - תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
ןגננש תוריציה __
םירומו רפס יתב __

:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םודק ירבע לבנ
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

                 רתאה תפמ  
         תיבה ףדל     
   Go to Videos...     
        See our Videos...      
     


תילארשי הרטיגה ,תיחרזמה הרטיגה _

אוה הקיסומ םע םישגפמ תינכתב הנבנש הניגנה ילכ_
."תילארשי הרטיג" :םשב םג םינכמ ונא התוא תיחרזמה הרטיגה_
.אתילארשי הרטיגה אוה תילארשי הרטיגל ויתודימו והארמב בורק הניגנ ילכ_
רתימ לעב ,חרזמה ןמ ץופנ יתרוסמ הניגנ ילכ אוה אתילארשי הרטיגה_
חותמ רתימה ,תורוזש סוס בנז תורעש וא תכתממ דדוב_
בשחנ ןכלו תשק םע ןגונמ אוהו ,למג רוע לעמ ההובג_
.םיאודבה יטבש ברקב רקיעב םויכ החיכש אתילארשי הרטיגה .תשק ילכל_

:המוד םש ונלש ילכל ונקנעה ונא
ךכל רשק תתל תנמ לע תאז ,"תילארשי הרטיג"
,ינושאר הניגנ ילכב םיקסוע ונאש
םישרוש שי הזה ילכלו ,חרזמה ןמ
.רוזאה תוצראבו ,ונצראב

   

   _

ןכלו ,טרפמ םע וא תועבצאה םע איה ונלש תילארשי הרטיגב הטירפה_
,הטירפה ילכ תחפשממ ,תילארשיה הרטיגה אוה ונלש ילכה_

.דועה לש ולילצל המוד ריהבו קזח לולצ אוה ,ונלש תילארשי הרטיגה לש ולילצ_
םג ותניגנב אטבל לוכי יעוצקמה ןגנה ךכו םיגירש ןיא תילארשי הרטיגל_
.םינוש (םייחרזמ תומלוס) תומאקמ ןגנלו םינוט יעבר_
:לילצ לש םינוש םייפוא לבקל ךכו תילארשי הרטיגה לע םירתימ יגוס השולש ןיקתהל ןתינ_
.סבה וק תניגנל ,סב רתימו ,(טלא) רתוי ךומנ לילצל - הבע רתימ ,(ץלמומ) יטרדנטס רתימ_

?תינכתה לש יזכרמה ילכל ,תילארשי הרטיגה ,הזה ילכה רחבנ עודמ
לש םיביכרמה בור תא גציימה סופיט בא השעמל אוה תילארשי הרטיגה
רוזאה ימע לכברקב ןגונש יממע ילכ והז .הטירפהו רתימה לכ
םייוניש אלל טעמכ ותרוצב רמתשה אוהו
'ד התיכ ליגמ עצוממ דימלת לש יסיפה ולדוגל םיאתמ תילארשי הרטיגה
ולילצ ףסונב ,תיסחי לק אוה וב הניגנה דומיל ךכו הלעמו
.ןגנל דימלתה לש ןוצרה תא קזחמ ילכה לש לש םיענהו ךזה
:םילכ יגוס השולש ונל שיש דוע ןייצנ
.'ו - 'ד :תותיכ יאליג רובע ,דדוב רתימ ןב תילארשי הרטיג
.'ז - 'ו :תותיכ יאליג רובע ,םירתימ ינש ןב תילארשי הרטיג
.הלעמו - 'ח :תותיכ יאליג רובע ,םירתימ השולש ןב תילארשי הרטיג

     _

!תיבב ,םידיחיל ,ישיא ןפואב םג תילארשי הרטיגה תיינבל תרדוהמ הכרע ונחתיפ הנורחאל :שדח_
.הנקתה תרבוח תרזעב איה תיבב ילכה תיינב .ראודב האלמה הכרעה תא םיחלוש ונא_
ליגמ הרטיג דומללו תוסנתהל םיניינועמה םידליל ,הרטיג םורט ילככ ץלמומ ילכה_
,םיריעצ דמלל םיניינועמה הרטיג ירומל ונלש תילארשי הרטיגה לע םיצילממ ונא ןכ ומכ ,ריעצ_
.הליגר הרטיגל רובעל ךשמהבו חונו ןטק ילכ לע הניגנה תודוסי תא דומלל ןתינ ךכ_

  תינכתה יבלש :ףדל הרזח

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל