English...  CONT@CT :הז רשק ?םירהממ ?ןאכ םיטוונמ ךיא ?יתעגה ןאל 

 

:תינכתב

:I ףגאב

:רתאב ךניה_

"הקיסומ םע םישגפמ"

  

ךוניחב הקיסומ

  

הרטיגו הקיסומ_

:תינכתב אוה ךמוקימ
הקיסומ םע םישגפמ
:בהבהמה ףדב ךניה
?הז המ __
תינכתה תורטמ __
תינכתה יבלש __
םינמיסה בתכ __
ןגננש תוריציה __
תינכתבש ס"היתבמ המכ __
:הז ףגאב תופסונ תוינכתל
םודק ירבע לבנ
םיבשחמו הקיסומ
הקיסומ םוי

:םיפסונ םיפגאל
הרטיג ןגנל
הרטיגל יתוריצי
הרטיגל וידוטס

         רתאה תפמ  
         תיבה ףדל     
  Go to Videos...     
       See our Videos...      
            

 

:תינכתה תמייקתמ וא המייקתה םהב רפס יתב המכ ךינפל _

 

04-6594027:ןופלט .הילדו הרפע .הלופע לאערזי-ןולא רפס תיב _
050-9656567:ןופלט המקר .ודיגמ .א.מ - םירמוע רפס תיב _
04-6492929:ןופלט .תינורו הנשוש .הלופע - ריאמ להוא רפס תיב _
050-5521481:ןופלט .ו הואנ .הלופע - :באז תיב רפס תיב _

 

...תוצלמהה ףדל ונפ - םיגוחכ תוינכתה תלעפהו תוצלמהל _םירומו רפס יתב :ףדל הרזחב

_

...וישכעו תילארשי הרטיג הצור

 

...דוע   תילארשי הרטיגב ןגנל   םי-link לש ףד הרטיגל םיוות Play Guitar :תא דירוהל רתאה תפמל